Rozlicz PIT Online

Przewodnik po ulgach PIT

Ulga w podatku PIT według popularności:

Ulga na dziecko

przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka do 18. roku życia (lub do 25. jeżeli dziecko się uczy i przychody dziecka w ramach ulgi dla młodych nie przekraczają 3089 zł). W przypadku 1 dziecka przysługuje tylko rodzicom, których dochód nie przekroczył 112 000 zł (lub 56 000 zł, gdy dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica). W przypadku 2 i więcej dzieci dochody nie mają znaczenia. Ulga na 1 i 2 dziecko wynosi 1112,04 zł, na trzecie 2000,04 zł a na czwarte i kolejne 2700 zł. Jeżeli rodzice rozliczają się oddzielnie, ulgę może wykorzystać jedno z nich lub mogą ją podzielić.

Czytaj więcej o uldze na dziecko >>

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Kwota, którą można odliczyć, wpłacając na IKZE, jest waloryzowana każdego roku. Za 2023 roku odliczeniu podlegają faktycznie dokonane wpłaty na IKZE do kwoty 8 322,00 zł a za rok 2024 kwota limit wyniesie 9 388,80 zł. Zachowaj dowód wpłaty (może nim być każdy dokument, który potwierdza wpłatę na IKZE).

Odliczenia z tytułu darowizn

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na działalność pożytku publicznego, prowadzoną przez organizacje pozarządowe. Odlicza się kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu. Uwaga! W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków limit 6% dochodów jest liczony oddzielnie dla każdego z nich. Potwierdzeniem może być dowód wpłaty na rachunek organizacji.

Krwiodawstwo

Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty 130 zł i litrów oddanej krwi lub jej składników. W sumie nie więcej niż do wartości 6% dochodów. Wysokość darowizny należy udokumentować zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Ulga na internet

Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał‚ z tego odliczenia. Odliczyć można rzeczywiste koszty internetu, jednak nie więcej niż 760 zł. Dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynika kto, komu, ile oraz za co zapłacił. Jeśli na dokumencie jest informacja o zapłacie za internet i telewizję, to odliczeniu podlega tylko kwota zapłaty za internet.

Ulga termomodernizacyjna

Dla właścicieli domów wolnostojących na pokrycie kosztów remontu związanego ze zmniejszeniem zużycia energii.

Czytaj więcej o uldze termomodernizacyjnej >>

homemagic-wandcrossarrow-rightmenu-circlecheckmark-circle